REGULAMIN

SPRAWY ORGANIZACYJNE I ZASADY WSTĘPU

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z SATORI SPORT KLUB.
 2. Zakupienie karnetu jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem niniejszego regulaminu.
 3. Karnet upoważnia do wejścia do klubu wyłącznie osobę wskazaną w karnecie. SATORI SPORT KLUB zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się karnetem.
 4. Właściciel karnetu zobowiązuje się do nie udostępniania go osobie trzeciej.
 5. Prawo wejścia oraz korzystania z usług świadczonych przez SATORI SPORT KUB jest możliwe po okazaniu ważnego karnetu.
 6. Ceny karnetów ich, wejść jednorazowych oraz wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.
 7. Karnet ważny jest jeden miesiąc od dnia zakupu, wyłącznie na zajęcia na które został wykupiony, bez możliwości „odrabiania zajęć”.
 8. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi. SATORI SPORT KLUB w indywidulanych przypadkach może rozważyć jedynie przedłużenie terminu ważności karnetu.
 9. Cena karnetu nie zawiera ubezpieczenia. Użytkownik karnetu wchodzi do klubu na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest poinformować o przebytych schorzeniach i kontuzjach. SATORI SPORT KLUB nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy.
 10. Za zgubienie karnetu i wydanie duplikatu obowiązuje opłata w wysokości 20,00 zł.
 11. Klientem SATORI SPORT KLUB mogą być dzieci, młodzież i dorośli. Z tym, że osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę rodziców na korzystnie z usług SATORI SPORT KLUB.
 12. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę.
 13. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc we wszystkich grupach treningowych, pierwszeństwo przysługuje osobom z karnetem.
 14. Za pozostawione przedmioty SATORI SPORT KLUB nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Wszystkie ewentualnie znalezione rzeczy na terenie SATORI SPORT KLUB są do odbioru w recepcji.

 ZASADY KORZYSTANIA ZA SATORI SPORT KLUB

 1. Klient SATORI SPORT podczas korzystania z usług zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu:
 2. Zachowywania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny i kulturalnego zachowania się.
 3. Nosić obuwie sportowe zmienne (inne od tego, w którym przyszedł do klubu). Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach. Na poszczególnych zajęciach nie obowiązuje obuwie. Klienci ćwiczą na bosaka.
 4. Posiadać i używać osobisty ręcznik na sali ćwiczeń.
 5. Zapoznać się z instrukcjami użytkowania sprzętu przed przystąpieniem do jego użytkowania, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć informacji od instruktora SATORI SPORT KLUB.
 6. Stosować się do wszelkich poleceń wydawanych przez instruktora SATORI SPORT KLUB.
 7. Po każdym ćwiczeniu odkładać sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 8. Nie używania telefonu komórkowego na terenie sali ćwiczeń.
 9. Nie wnoszenia i nie spożywania na terenie klubu: alkoholu, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu. Nie palenia tytoniu na terenie SATORI SPORT KLUB.
 10. Klient SATORI SPORT KLUB zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu lub usług sportowych wyłącznie w stroju sportowym właściwym do danego rodzaju ćwiczeń/treningów.
 11. Zabronione jest korzystanie ze sprzętu w odzieży wierzchniej lub obuwiu nie przystosowanym do aktywności sportowej.
 12. Klient proszony jest o powiadomienie recepcji lub instruktora o stanie zdrowia. Klient, który nie posiada zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwskazań do korzystania z zajęć/treningów korzysta z nich na własną odpowiedzialność.
 13. Osoby poniżej 18 roku życia mają OBOWIĄZEK dostarczyć na pierwsze zajęcia zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań. Taką zgodę mogą wydać również rodzice lub opiekunowie prawni, biorąc na siebie odpowiedzialność za udział w zajęciach.
 14. Za wszelkie szkody powstałe na terenie SATORI SPORT KLUB z winy klienta, odpowiada klient.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. SATORI SPORT KLUB zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
 2. O wszystkich zmianach regulaminu klienci SATORI SPORT KLUB będą informowani poprzez wywieszenie informacji w recepcji. Zmiany regulaminu będą dostępne na stronie www.satorisportklub.pl
 3. Wszystkie uwagi dotyczące pracy SATORI SPORT KLUB, jak również wszystkie propozycje dotyczące nowych form zajęć mogą być składane w recepcji w formie pisemnej lub na adres mailowy: biuro@satorisportkub.pl